WBM 2022

REGULAMIN

Regulamin
„4 Wieczornego Biegu Mikołajkowego”

§ 1. Organizator:
Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół.

§ 2. Cel:
1. Promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i dorosłych.
3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

§ 3. Termin i miejsce:
1. Bieg odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2023 r. o godz. 15:00
2. Teren Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu.

§ 4. O biegu:
1. Bieg ma charakter towarzyski i odbywa się bez pomiaru czasu.
2. Udział w biegu jest całkowicie bezpłatny.
3. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach:
1000 m (dzieci od 7 lat – roczniki 2016 - 2011)    Start Godzina 15:00
300 m (dzieci do lat 6 – roczniki 2017 i młodsze) Start Godzina 15:15

§ 5. Trasy biegów:
1. 300 m – Start na głównej alejce Parku od strony ul. Konfederackiej, meta na głównej alejce przy pierwszych ławeczkach od strony przedszkola.
2. 1000 m - Start i meta biegu zlokalizowane będą na głównej alejce Parku przy pierwszych ławeczkach od strony przedszkola. Na potrzeby biegu wytyczona została pętla (1 okrążenie).
3. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej:
https://wbm.jgbsokol.pl/?trasa,20
4. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz znakami poziomymi.

§ 6. Warunki uczestnictwa:
1. W biegu mogą wziąć udział dzieci do 12 roku życia.
2. Organizator zachęca do udziału przede wszystkim najmłodszych uczestników.
3. Uczestników obowiązuje udział w biegu w mikołajowej czapce, którą dostarcza organizator.
4. Limit uczestników dla których organizator gwarantuje pakiet – 150 osób

§ 7. Zgłoszenia:
1. Elektroniczne zgłoszenia do 4. Wieczornego Biegu Mikołajkowego będą przyjmowane wyłącznie dla osób niepełnoletnich zgodnie podanymi rocznikami w § 4 poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej:
http://www.wbm.jgbsokol.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 7 grudnia 2023 r. lub zostaną wcześniej zamknięte po osiągnięciu limitu 150 uczestników.
3. Po tym terminie zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dniu biegu w Biurze Zawodów w godz. 14:00 – 14:45, ale tylko wówczas, gdy wcześniej nie zostanie wyczerpany limit uczestników.
4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
5. Biuro Zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca mety od strony przedszkola.
6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody na udział osoby niepełnoletniej w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. Druk do pobrania ze strony:
https://wbm.jgbsokol.pl/?do-pobrania,22
7. UWAGA! Osoby zgłoszone poprzez formularz elektroniczny mają obowiązek odebrać pakiet startowy w biurze zawodów w dniu biegu do godziny 14:30.
8. UWAGA! Rodzice i opiekunowie dzieci zgłoszonych do biegu, które ostatecznie nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu (np. w wyniku choroby lub innej sytuacji losowej) proszeni są o jak najszybszy kontakt z Organizatorem (kontakt@jgbsokol.pl) i poinformowanie o tym fakcie w celu zwolnienia miejsca na liście.

§ 7 Nagrody:
1. Organizator przewidział medale i drobne upominki dla wszystkich zarejestrowanych uczestników.

§ 8. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
4. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

§ 9. Wyłączenie odpowiedzialności organizatora
1. W biegu startujesz na własną odpowiedzialność.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które mogą wydarzyć się podczas biegu. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia ani innych świadczeń na rzecz startujących.
3. Podpisując oświadczenie Rodzic/opiekun prawny zaświadcza, że stan zdrowia Uczestnika umożliwia mu udział w biegu.
4. Organizator zobowiązuje się tylko do wyznaczenia trasy, wystartowania biegu, udostępnienia systemu obsługi zapisów.
5. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę w obrębie podanej trasy biegu.
6. Trasa biegu nie jest całkowicie zamknięta dla osób nie startujących w biegu. W czasie biegu Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności, poruszania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla innych uczestników biegu oraz innych osób, które mogą znaleźć się na trasie biegu. UWAGA! Na ścieżkach Parku mogą poruszać się spacerowicze i rowerzyści.
7. Zachowaj ostrożność i zdrowy rozsądek. W przypadku, gdy zauważysz, że komuś coś się stało, przerywasz bieg i wzywasz pomoc.
8. Startując w biegu i rejestrując się w serwisie akceptujesz niniejszy regulamin.
9. W czasie biegu należy stosować się do poleceń osób obsługujących bieg. W czasie biegu poruszamy się po wyznaczonej trasie, niedopuszczalne jest skracanie trasy.
10. Biegamy dla przyjemności i zachowujemy się kulturalnie z poszanowaniem zasad fair play.


Interpretacja regulaminu należy do organizatora.